تبلیغات
ایلیا - اصطلاحات سیاسی
اصطلاحات سیاسی | جامعه شناسی ,

انتر ناسیونالیسم

این اصطلاح معنای مبهمی دارد و در موارد بسیار بکار می رود. اما مفهوم کلی آن عقاید و سیاستهائی است که بر منافع مشترک اقوام و ملتها تکیه می کنند و با ناسیونالیسم پرخاشگر مخالفند. انتر ناسیونالیستها برآنند که همکاری مسالمت آمیز، اگرمیان دولت ها ممکن نباشد، میان ملت ها ممکن است.

این عقیده، در عین حال، شامل واگذاری بیشترین یا کمترین درجهء حاکمیت ملی – به میزان عقیدهء شخص به همکاری بین المللی – به موسسات بین المللی است. کسانی که هوادار کمترین میزان واگذاری حاکمیتند، این واگذاری را تا جائی مجاز می دانند که برای حفظ و تقویت امنیت بین المللی لازم باشد.

بعد از جنگ جهانی اول بود که انترناسیونالیسم زمینهء تجربی و علمی یافت، اگر چه پیش از آن متفکرانی مانند ایمانوئل کانت، ویلیام پن، و بسیاری دیگر طرحهائی برای برپا کردن یک سازمان جهانی برای پایان دادن به جنگ، ریخته بودند. اما این طرح ها تا 1919 کامیابی چندانی نداشت . اگر چه پیشرفت بسیاری  که از 1648 در زمینهء تدوین حقوق بین الملل به دست آمده بود و استفاده از داوری بین المللی در طول قرن نوزدهم و دو کنفرانس لاهه در 1899 و 1907 ، امید های بسیار برای تدوین قوانین بین الملل و حل مسالمت آمیز کشمکشها برانگیخته بود . اما پیدایش جامعهء ملل در 1919 این فکر را واقعیت بخشید و سپس دیگر سازما نهای بین المللی آنرا پیگیری کردند.


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 17 فروردین 1387 و ساعت 11:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: