تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبه چهاردهم:

ای بندگان خدا كجا هستند كسانیكه خداوند به آنها عمر مرحمت فرموده ، و به نعمتهای خود آنان را متنعم نمود،و آنچه را كه باید بدانند بدانها آموخت بطوریكه دریافتند و فهمیدند، و به آنها خداوند مهلت داد و ایشان در بازی و بیهودگی فرصت را از دست دادند، و در تندرستی و رفاه بودند ولی از روی غفلت عطاهای خداوند را فراموش كردند، آنها را مدتی دراز مهلت دادند و به ایشان احسان و نیكوئی كرده از عذاب دردناك آنها را ترسانیدند ، و به نعمتهای بزرگ وعده داده شدند،( ولی متاسفانه آنها از خواب غفلت بیدار نگشتند) از گناهانیكه  ارتكاب آنها هلاك كننده  و تباه كننده است و از عیبهائیكه خداوند را به خشم می آورد دوری كنید، تا رستگار گردید.

اكنون ای بندگان خدا فرصت را غنیمت شمارید تا وقتیكه ریسمان مرگ رها است و گلوی شما را نگرفته، و روح در بدن شما می باشد و رها است و در حینی كه موقع هدایت و رستگاری است، و بدنها راحت و اجتماع فراوان و مهلت زندگانی و اراده و اختیار برقرار و موقع توبه و بازگشت و مجال انجام حاجت و نیازمندی باقی است ... .


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 17 فروردین 1387 و ساعت 11:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: