تبلیغات
ایلیا - مختصری از مکتب فرانکفورت
مختصری از مکتب فرانکفورت | جامعه شناسی ,

بیشتر اعضای این گروه را نظریه پردازان آلمانی در دههء 1930و 1940 که اغلب ناشناخته بودند،تشکیل می دادند. ایشان همچون آنتونیو گرامشی به این نظریه رسیده بودند که تحولات جامعه،حتی اگر سرمایه داری باشد،بنابر الگوی انقلابی ساده ای که مارکس پیش بینی کرده بود صورت نمی پذیرفت. شکست مارکسیسم،هم در عرصهءنظری و هم در عرصهء عمل،در روسیه ،موجب شد تا آنها به پرداختن نظریه ای انتقادی و ریشه ای در هر دو عرصه بیفتند.

شکست مارکسیسم در پرداختن به مفهوم فرد در اجتماع ،که موضوع جامعه شناسی است،سر آغاز مهمی در کار آنها بود.

اعضای این مکتب فلسفه اندیش بودند و بر اهمیت ایدئولوژی در شکل دادن به فرد در جامعهء توده ای تاکید می گذاشتند.

از جمله اعضای ناپیوستهء این مکتب هربرت مارکوزه(1979-1898) را می توان نام برد که به سبب انتقادهایش از جامعهء سرمایه داری در کتاب انسان تک ساحتی(1964) ،به او لقب «پدر تروریسم» دادند. او در این کتاب به جمع بندی این مطالب پرداخته که سرمایه داری تولیدکنندهء نیازهای کاذب،آگاهی کاذب و فرهنگ توده ای است که طبقات کارگر را به بندگی می کشاند.


نوشته شده توسط محسن کفاش در دوشنبه 10 اردیبهشت 1386 و ساعت 06:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: