تبلیغات
ایلیا - علم آمار و فلسفه
علم آمار و فلسفه | آمار ,

در فلسفه برای کسب آگاهی و احراز حقیقت دو روش کلی و شناخنه شدهء تحقیق به شرح زیر مطرح می شود:

1- قیاس: در پاره ای از موارد اصل کلی ( یا مجموعه ای از اصول) را در اختیار داریم و می خواهیم بدانیم که در شرایط معین چه چیزی اتفاق می افتد. روشی که در این مورد به کار می رود از کلی به جزئی رفتن است و « قیاس» نامیده می شود.

مثال: سکهء سالمی را که شانس ظاهر شدن شیر در هر پرتابش 2/1 است می خواهیم 10 بار به طور تصادفی پرتاب کنیم و می خواهیم بدانیم که انتظار می رود چند بار شیر بیاید.

 

2- استقراء: در پاره ای از موارد با مشاهدهء موارد جزئی درصد بر می آئیم که « اصول کلی» تنظیم کنیم روشی که در این موارد به کار می رود از جزئی به کلی رفتن است و « استقراء» نامیده میشود.

مثال: سکه ای را به دفعات زیاد به طور تصادفی پرتاب و نتایج به دست آمده را یادداشت کرده ایم. با ملاحظهء این نتایج می خواهیم قانون حاکم بر سکه مزبور را بیان کنیم.

آمار اصلی ترین ابزار « استقراء» است به طوری که استقراء را « روش آماری» نیز می نامند. از سوی دیگر، ریاضیات منبع الهام و خاستگاه واقعی آمار است. در ریاضیات کلاسیک با مجموعه ای از اصول موضوع(=قواعد کلی) کار خود را آغاز می کنیم  و با استفاده از آن اصول قضایائی را اثبات می کنیم  و هر قضیهء اثبات شده را برای اثبات قضیه های دیگر به کار می بریم. بنابراین می توان گفت که آمار بر « قیاس»  مبتنی است.


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 9 فروردین 1385 و ساعت 08:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: