تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبه هشتم:

ای بندگان خدا به دنیا دل نبندید، که سرچشمه دنیا تیره و گل آلود است، ولی در نظر دنیا پرستان منظره آن شگفت آور است، و در مورد امتحان و آزمایش هلاک و تباه می سازد و دنیا فریبنده ای است که نیست می شود، و روشنائی می باشد که پنهان می گردد، و سایه ای است که زایل می شود، و تکیه گاهی است که رو به خرابی می رود، هر گاه کسیکه از روی غریزه عقل از آن دوری می کرد و به آن دل نمی بست، به آن انس گرفت و مطمئن گردید، مانند اسب یا شتر دنیا به پای خود به او لگد افکند، تا او را بر زمین زند،به دامهایش که در راه گسترده است او را شکار کند، و به تیرهایش که در کمان نهاده او را هلاک سازد، وریسمانهای مرگ یعنی بیماریهای سخت و گوناگون را به گردن مرد شجاع و دلیر می اندازد، و او را به خوابگاه تنگ قبر و بازگشتگاه ترسناک آخرت و دیدن جایگاه همیشگی بهشت یا دوزخ، و جزای کردار نیک یا بد می کشاند، و همین طور است رفتار دنیا با کسانیکه در آینده می آیند، و جانشین پیشینیان هستند، مرگ از هلاک کردن آنها باز نمی ایستد، و بازماندگان از ارتکاب معاصی و گناهان دست باز نداشته پشیمان نمی شوند، از رفتار گذشتگان پیروی می نمایند، و پی در پی می آیند و می گذرند، تا پایان فنا و نیستی منتهی می شود، یعنی همه بمیرند، پس هر گاه بر اثر مرگ خلائق رشته کارها از هم گسیخت، و روزگار سپری گردید، و بر انگیختن نزدیک شد، و قیامت بر پا گردید، خداوند آنان را از میان قبرها و آشیانه مرغها (اگر آنها را خورده باشند) و لانه درندگان(اگر ایشان را طعمه خود نموده با شند) و میدانهای جنگ(اگر کشته شده باشند) بیرون می آورد، در حالتیکه آماده انجام امر و فرمان حق تعالی بوده، به سوی معاد و جای بازگشت که خداوند برای آنها قرار داده به سرعت و تندی می روند، گروهی ساکت و خاموش و ایستاده در صف می باشند(که قادر به نشستن و سخن گفتن نمی باشند) بینائی خداوند به همهء آنان احاطه دارد، و چون برای حساب خوانده شوند منادی صدای خود را به همه می شنواند، لباس خضوع و فروتنی و فرمان برداری و ذلت و خواری(بر اثر هول و ترس آن روز) بر آنها پوشیده شود، در آن روز مکر و حیله که در دنیا برای نجات از گرفتاریها بکار برده می شد بکار نیاید، و آرزو بریده گردد، و از ترس عذاب دلها افسرده و غمگین باشد و صداها با خشوع و فروتنی مخفی و آهسته گردد، و دهان پر از عرق می گردد(مانند لجام که به دهان اسب باشد) و ترس از کیفر گناهان بی اندازه است، و از هیبت صدای منادی برای تمیز حق از باطل و جزای خیر و شرّ و عقاب و کیفر و بخشیدن ثواب و پاداش گوشها بلرزه در آید.   


نوشته شده توسط محسن کفاش در پنجشنبه 31 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: