تبلیغات
ایلیا - مارکسیم و نظرات کارل مارکس
مارکسیم و نظرات کارل مارکس | جامعه شناسی ,

(قسمت دوم):

مارکسیم به عنوان یکی از انواع نظریات سوسیالیستی، ازاندیشهء انقلاب تفکیک پذیر نبود. تصور انقلاب تقریباً در هر چیزی که مارکس نوشته، وجود دارد.

کار اصلی او، سرمایه، و آثار دیگرش در زمینهء اقتصاد، همه عمدتاً در بیان اصول اقتصاد سیاسی انقلاب و پژوهشی راجع به شرط خود براندازی سرمایه داری، به شیوهء انقلابی است.

از این رو انقلاب، به معنای اساسی، بن مایهء عمدهء افکار مارکس است، و شرح اندیشهء انقلابی مارکس به صورت کامل در حقیقت مساوی خواهد بود با شرح خود مارکسیسم به عنوان دستگاه نظری. انقلاب نزد مارکس پدیداری اجتماعی و اقتصادی و تکنولوژیک و سیاسی و حقوقی و ائده ئولوژیک است. حتی، از جهتی خاص، پدیداری طبیعی است، زیرا متضمن تملک جهان اشیاء مادی است که بدست انسان ساخته شده و مارکس در آثار اولیهء خویش آنرا« طبیعت انسانی» یا « طبیعت محصول تاریخ» می نامد.

بنا به تعریف مارکس، انقلاب اجتماعی به معنای دگرگونی شیوهء تولید و، به تبع آن، دگرگونی کلیهء عناصر فرعی و وابسته در جامعه است. او همیشه هر انقلاب اجتماعی را دارای دامنه ای عمومی و رویدادی در تاریخ جهان می بیند.

«پایان قسمت دوم»


نوشته شده توسط محسن کفاش در شنبه 26 فروردین 1385 و ساعت 10:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: