تبلیغات
ایلیا - رگرسیون ناپارامتری(قسمت اول):
رگرسیون ناپارامتری(قسمت اول): | آمار ,

دو بخش اصلی رگرسیون در آمار وجود دارد : پارامتری و ناپارامتری.

در رگرسیون پارامتری نوع ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل شناخته شده است، اما ممکن است پارامترها مقادیری را شامل شوند که ناشناخته بوده و صلاحیت برآورد مجموعهء داده ها را نداشته باشند. برای مثال یک خط راست برازش داده شده،

f(x)=ax+b

بر حسب یک دسته از نقاط،      

{( xi , ŷi )} : i=1,…,p

 

رگرسیون پارامتری می باشد چرا که نوع ارتباط وابستگی y را روی x نشان می دهد هر چند تمام مقادیر a و b نیستند.

نوعاً در هر مسئله پارامتری معین، پارامترهای آزاد بهتر از متغیر های وابسته و مستقل دارای تفسیر معنادار هستند، مانند " سطح میزان آب اولیه" یا " میزان سرعت حرکت آب".

علائم ویژه رگرسیون ناپارامتری زمانی مشاهده می شود که آگاهی قبلی در مورد نوع واقعی تابعی که قرار برآورد شود وجود ندارد.تابع مورد استفاده مدلی است با معادله ای که در بردارندهء پارامترهای آزاد می باشد، اما روشی که کلاس پهناوری از توابعی که نمایانگر مدل می باشند را می پذیرند.

در رگرسیون پارامتری نوعاً یک تعداد کم از پارامترها، که اغلب آنها تفسیر فیزیکی( طبیعی) دارند، وجود دارد. به عبارت دیگر هدف اصلی رگرسیون می تواند، و اغلب هم هست، برآورد مقادیر پارامتری باشد چرا که مفهوم اصلی آنها می باشد.

 


نوشته شده توسط محسن کفاش در سه شنبه 22 فروردین 1385 و ساعت 11:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: