تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء پنجم :

آگاه باشید که دنیا خانه ایست که سلامتی از عقوبات آن حاصل نشود، مگر به عمل نیکو کردن در دار دنیا چون دنیا خانه کسب است و آخرت خانه حساب است، و نجات از شر دنیا حاصل نشود به اعمال و افعال دنیا، بلکه به اعمالی حاصل شود که از برای آخرت باشد، و امتحان کرده شدند مردم به سبب گرفتاری در دنیا، امتحان کردنی، (یعنی لذت و زینت دنیا از برای امتحان و آزمایش مردم است، و چون آزمایش در خلق موجب نادانی آنها است و این معنا بر خدا روا نباشد، پس امتحان در خدا به معنی ایجاد خلق است به صورت و حالتیکه اگر از جانب خلق بود امتحان بود) پس آنچه را که حاصل کرده اند مردمان از متاع دنیا از برای لذت در دنیا و برای خواهش قوه شهویه و غضبیه، بیرون رفته و گرفته می شود از آنها بعد از خارج شدنشان از دنیا، و حساب کرده می شوند به آن مقداری که منع نفع آخرت از آنها شده، و آنچه را که کسب کردند از متاع دنیا از برای غیر دنیا که آخرت باشد می رسد به او بعد از خارج شدن از دنیا و درنگ کردن در آخرت، و به ثواب او برسند، و به تحقیق که دنیا در نزد صاحبان عقل و هوش مانند سایه شاخص باشد که وقتی که ببینی او را واسع و گسترده و درهم کشیده شده است، و تا ببینی او را زائد کم گردیده است، متاع دنیا هم به زودی نابود و ناپدید است بر اهلش، پس بپرهیزید از عذاب خدا، و پیشی جویید بر مرگ به اعمال خیر و کردار نیکو به چیزی که باقی نمی ماند از برای شما از اموال دنیا و لذات آن و به مصرف آخرت برسانید تا سودمند باشید نه زیانکار، و کوچ کنید و آماده باشید برای رفتن، به تحقیق که تعجیل کرده شده اید شما در کوچ کردن ... و آماده مرگ شوید که سایه بر شما انداخته و نزدیک شده به شما، و بوده باشید مثل جماعتی که بانگ بر ایشان زنند به زودی بیدار می شوند، نه اینکه در خواب گران غفلت بمانید تا وقت گرفتاری به چنگال مرگ، و بدانید که دنیا نیست برای شما سرای اقامت و توقف، پس تبدیل کنید عمل دنیا را به عمل آخرت.

 


نوشته شده توسط محسن کفاش در جمعه 18 فروردین 1385 و ساعت 08:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: