تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء چهارم:

ای بندگان خدا وصیت می کنم شما را به پرهیزکاری از خدا، پس بدان که امر تکوینی و فرمان الهی فرود می آید از آسمان به سوی زمین و پراکنده می شود در جمیع اقطار زمین و مستعد مانند قطره های باران که از آسمان فرود می آید، و می رسد به سوی هر نفسی و ذاتی آن چیزیکه قسمت و تعیین شده برای آن نفس از زیاده و نقصان در عمر و جاه و مال و ولد و غیر اینها، یعنی هر چیزی که در عالم هستی محقق می شود البته نازل می شود از آسمان علم خدا و اول نوشته می شود به قلم قضاء الهی بر لوح محفوظ و از آنجا نوشته می شود بر لوح قدر محو و اثبات.

پس هر گاه ببینید یکی از شما زیادتی اموال و فرزندان و یاران را برای برادر دینی خود، نباید سبب فتنه شود و به او حسد و کینه ورزی کند، چون مسلمان تا وقتی نپوشیده لباس خسّت و پستی را، و اظهار حسد و کینه ننموده، و به زبانهای مردم نیفتاده تا آنکه برانگیخته شوند به زبان او مردمان پست، مانند قمار باخته ای است که از اولین تیرهای خود فیروزی و بردن را منتظر است، تا بلکه غنیمتی بدست آورده خسارت خود را جبران نماید.

پس بپرهیزید از خدا آنچه را که خداوند امر کرده شما را به پرهیزکردن از آن چیز از طرف خود، و سخت بترسید از خدا، و ترسیدن شما از روی عذر و بهانه نباشد و عبادت کنید خدا را بدون ریا... .


نوشته شده توسط محسن کفاش در جمعه 18 فروردین 1385 و ساعت 08:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: