تبلیغات
ایلیا - ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها
ارتباط متقابل آمار با سایر رشته ها | آمار ,

وظیفهء اولیه آمار، که صرفاً عبارت از جمع آوری و نمایش داده ها بود، کاملاً تغییر کرده است و نقش جدید آن، فراهم آوردن ابزارهائی تحلیلی است که با استفاده از آنها بتوان داده ها را به طور موثر جمع آوری کرد و از آنها معانی لازم را بیرون کشیده و تفسیر نمود.با استفاده از مفاهیم و روشهای آماری می توان از روی نمونه، نتیجه گیریهای معتبری درموردجامعه به عمل آورد. علم آمار در تمام آن دسته ازفعالیتهای بشری که درآنها، اثبات ادعاها و طبقه بندی اطلاعات مبتنی بر شواهد تجربی است، حضور دارد.

کاربرد روشهای آماری در قلمروهای گوناگونی از علوم انسانی،علوم و مهندسی، رشته های علمی جدیدی پدید آورده است که در ارتباط متقابل با آمار هستند، نظیر امار زیست شناسی، روانسنجی، آمار مهندسی، آمار بازرگانی، اقتصاد سنجی و جمعیت شناسی. بعلاوه، علم آمار در رشته های بسیار دیگری که هنوز از ترکیب آنها با آمار شاخه هائی با اسامی خاص پدید نیامده، از قبیل علوم سیاسی، هواشناسی و محیط شناسی، نقش عمده ای ایفا می کند.

مفاهیم اساسی و هستهء اصلی روشهای آماری، در تمام قلمروهای گوناگون کاربرد آمار، تقریباً یکی است: تفاوتی که وجود دارد آن است که در هر قلمروئی، ممکن است تعدادی از روشها نسبت به روشهای دیگر مفیدتر باشند و مورد تاکید بیشتری قرار گیرند. معهذا، مثالهایی که از دامنهء وسیع کاربرد های آمار انتخاب می شوند، به علت تشابهات فراوانی که از حیث روش شناسی دارند، برای ادراک روشهای آماری گوناگون، کاربرد های بالقوهء آنها و آسیب پذیری آنها در برابر استفاده نابجا، مفید می باشند.


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 9 فروردین 1385 و ساعت 08:03 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: