تبلیغات
ایلیا - نهج البلاغه
نهج البلاغه | دینی ,

خطبهء سوم:

ای مردمان اگر مشاهده کنید چیزی را که می بینند مردگان شما، هر آینه جزع کنید و بترسید و بشنوید اوامر و نواهی خدا را، و فرمان برداری و پیروی کنید، و نزدیک است برداشتن و افکندن پرده های حالات و هولهای آخرت که به مرگ پرده ها برداشته خواهد شد و مشاهده کنید آنچه می شنوید، و حقیقتاً بینائید اگر بینائی باطنی داشته باشید زیرا خبر دهندهء راستگو به آنها خبر داده... .

و به راستی می گویم که آشکار شده از برای شما عبرتهای رفتگان، و آن چیزی که باعث عبرت می شود، از گذشتن امتهای پیشین و ممنوعید شما به چیزی که منع شما در آن است از پندگرفتن هلاک شدگان در اثر نافرمانی، و مرتکب شدن آنها به محرمات، و نرسانده است از جانب خدا احکام را بعد از رسولان آسمان که فرشتگان باشند که به پیغمبران نازل می شدند، مگر بشر که به جهت مردم فرستاده می شدند.

آگاه باشید که گناهان اسبی است چموش، و سوار شده اند بر آن اهل او، و کنده اند لجام های او را پس انداخته اند سواران را به آتش جهنم، آگاه باشید پرهیزکاری شترانی باشد رام و نرم رفتار، سوار شدند بر آنها اهل آنها، و بدست ایشان داده شده مهار آنها، پس می رانند سواران را بسوی بهشت، پس در میانه حقی است و باطل و برای هریک اهلی است،( مراد اهل خیر و شر است که اهل خدا و اهل شیطان باشند) اگر بسیار باشد اهل باطل، هر آینه پیوسته بجای آورده او را اهلش، و او به انکار حق شناخته می شود و اگر کم باشند اهل حق، هر آینه یافتن او هم به طور شاید و امید است نه به طور تحقیق، و اهل حق دسترس هر کس نیست، و هر آینه کم وقتی است که پشت به حق کند کسی، پس روی آورد به حق آن کس.


نوشته شده توسط محسن کفاش در چهارشنبه 16 فروردین 1385 و ساعت 06:04 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ مختصری از فمینیسم+ نیایش های دکتر شریعتی + اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ درجه آزادی+ اصطلاحات سیاسی+ نیایش های دکتر شریعتی+ نهج البلاغه+ مختصری از مکتب فرانکفورت+ نیایش های دکتر شریعتی+ اصطلاحات سیاسی+ نهج البلاغه+ اصطلاحات سیاسی

صفحات: